intern toezicht

Over intern toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de pensioensector over intern toezicht in de vorm van visitatie.

Het proces van visitatie is in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat er al goede voorbeelden zijn maar ook dat er nog veel verbeteringen moeten worden doorgevoerd door de pensioenfondsen en in het verlengde daarvan de visitatiecommissie. DNB zal hieraan in de toekomst opnieuw aandacht besteden en gaat ervan uit dat juist nu , in verband met de komst van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, het intern toezicht een zwaardere rol krijgt. Het pensioenfondsbestuur kan daardoor -waar nodig- op een hoger plan kan komen. De guidance die DNB geeft in deze brief met bijlagen kunt u hierbij gebruiken. De belangrijkste bevinding van DNB is, voornamelijk op basis van de eerste visitatierondes die bij pensioenfondsen hebben plaatsgevonden, dat het nog schort aan een positieve houding van het bestuur jegens intern toezicht. De meerderheid van de besturen van pensioenfondsen ziet slechts beperkt de meerwaarde van intern toezicht in de vorm van een visitatiecommissie. Naar de mening van het bestuur neemt de visitatie veel tijd in beslag en zijn de kosten te hoog. Het bestuur voelt zich ook wel eens “op de vingers gekeken” en dat wordt als lastig en belastend ervaren. De houding van het bestuur kan zowel de kwaliteit van het visitatieproces als de mate waarin het bestuur de bevindingen van de visitatiecommissie adequaat opvolgt beïnvloeden. De kwaliteit van de visitatierapporten wordt negatief beïnvloed door een te weinig positief, en daardoor ook onvoldoende kritisch, bestuur.

Het doel van de Denktank Intern Toezicht (DIT) is het ontwikkelen van ideeën en werkwijzen die het visitatieproces verbeteren. Daarnaast denkt de denktank na over een manier om de acceptatie van het intern toezicht te vergroten. Met deze website wordt u uitgenodigd met de denktank in dialoog te gaan. Of een dialoog aan te gaan met collega-bestuurders, bestuurders van andere pensioenfondsen, met uw toezichthouders, uw accountant, uw actuaris………….etc., etc.

7 casussen “lessons learned”

Sectorbrief

Informatiebronnen